വീടിന്റെ വാതിൽ പൊളിച്ച് മോഷണം. വീട്ടമ്മയുടെ അഞ്ച് പവന്റെ താലിമാല കവർന്നു.

by Editor

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page