ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണം നഷ്ടപെട്ടതായി വീട്ടമ്മ, അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്ക് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണം നഷ്ടപെട്ടതായി വീട്ടമ്മ, അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്ക് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി…

 

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page