കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം തിരുവാഭരണം കവർന്നു.

കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം തിരുവാഭരണം കവർന്നു…

 

 

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page